TOP

Kredietcrisis: hoe voorkom je schade door wanbetalende afnemers?

Inmiddels is de kredietcrisis - die vanaf de zomer in 2007 haar intrede deed in Nederland - voor veel ondernemers merkbaar. Wanbetalende afnemers zijn, zo lijkt het, in deze tijd een onvermijdelijk verschijnsel. Hoe zit het met uw mogelijkheden als leverancier om deze schade zo beperkt mogelijk te houden?

In de eerste plaats is het noodzakelijk dat in de overeenkomst, of de door u gehanteerde algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen. Op deze manier behoudt de verkoper het eigendom van zijn goederen, tot het moment dat de afnemer deze heeft betaald, zelfs indien de goederen reeds zijn geleverd aan de afnemer.

In de tweede plaats is het mogelijk om bij niet tijdige betaling een incasso kort geding te starten. Op deze manier wordt de debiteur gedwongen tot betaling door middel van een door de rechter gewezen vonnis, u verkrijgt een zogenaamde executoriale titel. Met het vonnis kan beslag worden gelegd op bijvoorbeeld (on)roerende zaken of de bank- of girorekening van de debiteur. Met de opbrengst (van de verkoop) hiervan, kan uw vordering worden voldaan. Het voordeel van deze procedure is dat de kwestie vaak binnen enkele weken kan worden afgewikkeld.

Tot slot dient u erop bedacht te zijn dat, indien een afnemer niet betaalt, vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken de wettelijke (handels)rente over het gefactureerde bedrag gaat lopen. Deze rente kan behoorlijk oplopen. Om te voorkomen dat u te laat of onvoldoende reageert op niet tijdige betaling, dient u alert te zijn op de mogelijkheden die het recht u biedt.

www.vantill.nl