TOP

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Afdeling M. bv of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afdeling M. bv niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Textilia (ongeacht de drager) of op textilia.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van Afdeling M. bv wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Textilia of textilia.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Textilia of textilia.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via redactie@textilia.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Textilia of textilia.nl. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,30 per woord.

Afdeling M. bv (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Textilia) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. Afdeling M. bv heeft een samenwerking met Auxen voor de handhaving van het auteursrecht, voor meer informatie zie http://www.auxen.com/. Indien u inbreuk maakt op de rechten van Afdeling M. bv wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

© Afdeling M.