TOP

NRW en CBW-MITEX organiseren discussiemiddag: beleid winkellocaties: markt ziet de noodzaak van ‘anders’

Doorgaan met de inrichting van ons winkellandschap zoals de afgelopen tientallen jaren gebeurde, moet stoppen. Het leidt niet tot de gewenste rendementen voor betrokken partijen. Bovendien is de consument er niet bij gebaat omdat het winkellandschap verrommelt.

Oplossingsrichtingen die leiden tot betere rendementen voor alle partijen die betrokken zijn winkellocaties liggen echter niet voor het oprapen. Toch zijn er denkrichtingen die uitkomsten kunnen bieden. Dat blijkt uit een discussie middag met een brede vertegenwoordiging van vastgoedontwikkelaars, de retail, beleggers, managers, marktonderzoekers en makelaars.

De NRW (Nederlandse Raad van Winkelcentra) faciliteerde op een warme eerste julidag samen met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Vereniging van Meubelboulevards Nederland en CBW-MITEX deze discussiebijeenkomst.  De verschillende groepen gingen met stellingen aan de slag en presenteerden hun visies aan de totale groep.

Schaalvergroting en meer perifere meters: wenselijk of weren?
Een van de hoofdonderwerpen van de discussie was in hoeverre schaalvergroting wenselijk en/of noodzakelijk is. Met het oog op de verruimde mogelijkheden voor detailhandelmeters in de periferie is de problematiek zeer actueel. Droogh onderscheidde in zijn inleiding dat typen winkelgedrag niet meer per definitie samenhangen met branchering. Bij Maxis Muiden bijvoorbeeld is het winkelgedrag “boodschappen doen” in de periferie. En een rondje Intratuin is niet alleen grootschalig winkelen maar ook funshoppen inclusief kopje koffie.

Kwetsbaar

Alles kan in de periferie, maar het is wel kwetsbaar, want voor een succesvolle winkelformule is een kritische massa nodig. En in de periferie moet elke bezoeker aangetrokken worden. Momenteel kampt de sector te veel kansarme perifere centra. Zij zijn tafellaken noch servet.

De centrale vraag was daarom: moet er nu meer regie komen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan? En wat zijn dan gewenste en ongewenste ontwikkelingen? Welke toetsingscriteria staan ter beschikking en hoe ga je om met handhaving van regels zonder te veel regelen en reguleren?

Beter
Minder meters, richtlijnen vanuit de (landelijke) overheid, meer en beter overleg tussen marktpartijen en meer flexibiliteit in de functies van gebouwen, werden als oplossingsrichtingen genoemd om verandering te brengen in de huidige situatie. Voor alle partijen staat een ding vast: de urgentie om zaken anders en daarmee meer naar de wens van de consument aan te pakken is meer dan voelbaar. ‘Anders’ moet leiden tot ‘ beter ‘.

Ongebreideld
De jaren van ongebreidelde uitbreiding van vierkante meters in het centrum, aan de stadsranden en elders zijn voorbij.  Bijval kreeg de visie dat versterking van het stadscentrum enorm belangrijk is. Uitholling van het centrum leidt tot versnippering van bestedingen en functies en daarvan worden ook andere locaties uiteindelijk de dupe, is de gedeelde mening

Levendig
Ruim 50 personen meldden zich aan voor de NRW-bijeenkomst in de Biltsche Hoek nabij Utrecht. Het gemengde gezelschap van vertegenwoordigers uit de retail, winkelcentrummanagement, makelaarswereld, beleggers, projectontwikkelaars, overheid en onderzoeksbureaus gespecialiseerd in retail en ruimtelijke ordening werd deelgenoot van een levendige middag onder voorzitterschap van Jan De Jong, oud adjunct-directeur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Brancheverruiming
Aanleiding voor de bijeenkomst was de uitnodiging van CBW-Mitex, MBN en HBD om mee te discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek ‘Kiezen of delen dat door Droogh Trommelen en Partners werd uitgevoerd. Centraal in het onderzoek staat de vraag naar de voorwaarden en wenselijkheid om brancheverruiming in de perifere detailhandelslocaties toe te passen.

Anders denken en doen

Na een inleiding door onderzoeker Droogh waarin de problematiek, de uiteenlopende belangen, consequenties en mogelijke oplossingsrichtingen voor de centrale vraagstelling geschetst werden, discussieerden de verschillende marktpartijen in kleine groepen verder via stellingen. De meningen hierover werden vervolgens aan elkaar gepresenteerd. Vaak vormden de stellingen aanleiding voor levendige discussies. We staan aan de vooravond van noodzakelijke veranderingen in denken en  doen in de retail vastgoedmarkt.

Visie nodig
De belangrijkste winst van deze middag: ruim 50 decisionmakers die invloed hebben op de inrichting van het Nederlandse winkellandschap delen de slotconclusie dat bouwen aan winkels betekent dat een visie voor de komende tientallen jaren nodig is op de inrichting van ons land en op het gedrag dat de gebruikers (consumenten) zullen gaan tonen. Partijen concludeerden eveneens dat het noodzakelijk is elkaar meer en beter te vinden om optimaal in te kunnen spelen op de noodzakelijke dynamiek in de retail vastgoedwereld.

Concrete aanbevelingen

Naar aanleiding van de bijeenkomst zal ook de NRW net als CBW-MITEX voortdurend  aandacht blijven vragen voor dit complexe vraagstuk van dynamiek in de sector. In het najaar vindt een vervolgbijeenkomst plaats.  Dan staat een verdiepingsslag  met de betrokken partijen  op het programma met als doel om tot concrete aanbevelingen te komen.