TOP

Het nieuwe ontslagrecht komt eraan

Wat gaat er veranderen met de nieuwe ontslagwet? Kim Aupers en Loes Sluiter van Van Till Advocaten brengen je op de hoogte.

Op dinsdag 18 februari 2014 is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op veranderingen in het ontslagrecht, de Werkloosheidswet (WW) en de wettelijke regels met betrekking tot flexibele arbeid. Het ziet er naar uit dat een deel van de voorgenomen wijzigingen al per 1 juli aanstaande zullen worden ingevoerd. Van Till Advocaten vertelt je wat je moet weten.

Aanzegtermijn tijdelijke arbeidsovereenkomst

Bij een (opvolgende) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan voor zes maanden of langer, dient de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van de overeenkomst schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de overeenkomst en de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt verlengd. Doet de werkgever dit niet, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het maandloon van de werknemer. Is de werkgever niet op tijd met de aanzegging, dan is de werkgever aan de werknemer een bedrag verschuldigd ter hoogte van het loon over de periode dat de werkgever te laat was met de aanzegging.

Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten (van zes maanden of langer) die vóór 1 augustus 2014 aflopen, zal de nieuwe regeling nog niet gelden. Maar loopt een arbeidsovereenkomst af op bijvoorbeeld 1 augustus 2014, dan zal de werknemer uiterlijk 1 juli 2014 geïnformeerd moeten worden over het al dan niet verlengen.

* Praktische tip: Inventariseer vóór 1 juli 2014 welke arbeidsovereenkomsten er aflopen na 31 juli 2014, zodat werknemers tijdig kunnen worden geïnformeerd over de beslissing of hun arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Geen concurrentiebeding

Het is niet meer toegestaan om in tijdelijke arbeidsovereenkomsten een concurrentiebeding op te nemen, tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die een dergelijk beding noodzakelijk maken.  

* Praktische tip: Acht jij een concurrentiebeding noodzakelijk? Schakel dan de hulp van een advocaat in voor het formuleren van dit beding.  

Geen proeftijd

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst van maximaal zes maanden is het niet langer toegestaan een proeftijdbeding op te nemen.

Oproepovereenkomsten

Werkgevers kunnen voor de eerste zes maanden van een oproepovereenkomst uitsluiten dat loon moet worden doorbetaald indien de werknemer niet wordt opgeroepen. Deze termijn kan slechts nog bij cao worden verlengd bij functies met werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Deze nieuwe regeling is van toepassing op oproepovereenkomsten die op of na 1 juli 2014 worden aangegaan. Indien een toepasselijke cao voorziet in een afwijking, geldt die afwijking tot de expiratiedatum, maar ten hoogste gedurende anderhalf jaar na 1 juli 2014.

* Praktische tip: Zorg dat tijdig een inventarisatie plaatsvindt van de oproepovereenkomsten en van hetgeen in de toepasselijke cao is opgenomen ten aanzien van oproepovereenkomsten, zodat helder is of de cao de werking van de nieuwe regeling mogelijk uitstelt.   

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De advocaten van Van Till Advocaten schrijven iedere maand een expertlog voor Textilia.nl. Heb jij een juridische vraag voor Van Till Advocaten? Mail dan naar S.Duijn@mybusinessmedia.nl en wie weet wordt jouw vraag hier de volgende keer beantwoord.