TOP

De Retailagenda: twintig afspraken voor een betere retailsector*

Tijdens de presentatie van de Retailagenda op dinsdag 17 maart 2015, zijn twintig afspraken gepresenteerd die de retailsector toekomstbestendig moet maken. Het gaat hierbij vooral om de samenwerking tussen gemeenten, verhuurders en winkeliers.

Maar liefst 775.000 mensen werken in Nederland in de retail bij ongeveer 110.000 bedrijven die ieder jaar 93 miljard euro bijdragen aan onze economie. De retailsector is een van de grootste aanbieders van werkgelegenheid. Maar tegelijkertijd vinden er ook veel veranderingen plaats door ontwikkelingen op technisch en economisch gebied en door verschuivingen in de bevolking. De veranderingen gaan sneller dan dat de sector zich kan aanpassen en daarom staat op het moment 7,5 procent van de winkels leeg. Om succesvol te zijn, moet je innovatief zijn.

Met de Retailagenda wil minister Henk Kamp van Economische Zaken “de retail in drie jaar toekomstbestendig maken. Nog vóór 2020 spreken we in de Nederlandse retail alleen nog over commercie en maken we geen onderscheid tussen online of offline.” Hij maakte hiervoor twintig afspraken waar in de komende drie jaar aan voldaan moet worden. Textilia licht de belangrijkste tien uit:


1.      
Gemeentelijke aanpak met de RetailDeal en 2. ondersteuning met de RetailDeal toolkit


Met meer dan vijftig gemeenten wordt een RetailDeal gesloten. Met het ondertekenen van de deal geeft de gemeente aan zicht te houden aan de afspraken van de Retailagenda. In de Retailagenda staan regels over de samenwerking tussen gemeenten en stakeholders om een actieplan te ontwikkelen die de winkelgebieden aantrekkelijker moet maken. Hierbij krijgen de betrokken partijen ook een toolkit die informatie en ondersteuning bevat.

3.      
Stimulering lokale samenwerking voor toekomstgerichte winkelstraten

Via het platform De Nieuwe Winkelstraten (DNWS) worden lokale belanghebbenden en lokale Rabobanken bij elkaar gebracht voor een actieplan voor toekomstgerichte winkelstraten. Naast de gemeentelijke RetailDeals, richt het platform DNWS zich dus op de samenwerking op winkelstraatniveau. In 2015 moeten er op 75 plaatsen projecten lopen.

4.      
Regierol van provincies bij toekomstbestendige winkelgebieden

Provincies moeten tussen 2015 en 2019 de regie voeren over het ruimtelijk-economisch detailhandelsbeleid wat moet zorgen voor het voorkomen van winkelleegstand en het terugbrengen van het overaanbod. Ze kunnen bijvoorbeeld kennis over de effecten van internetverkoop delen met winkeliers of innovatieve oplossingen bedenken.

5.      
Proeftuinen compacte en vitale winkelgebieden

Met een paar gemeenten en regio’s – zoals Roosendaal en Twente – wordt gekeken naar waar winkelmeters weggehaald kunnen worden en in welke gebieden geïnvesteerd kan worden. De provincies en gemeenten worden hierbij begeleid door Expertpool Planschade.

6.      
Meer flexibiliteit in de vastgoedmarkt

Voor sterkere winkelgebieden moet er meer verandering komen in de retail en in de huurmarkt. Niet alleen moet meer variatie komen in het winkelaanbod, ook moeten huurders en verhuurders flexibeler werken. Om dit waar te maken, maken Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen om de werking van de markt op korte termijn te verbeteren.

7.      
Veiliger en slimmer (online) kopen

Begin 2015 start de pilot eID, een opvolger van Digid waarmee veiliger zaken kan worden gedaan, zowel online als in de fysieke winkel. Het eID Stelsel kent verschillende beveiligingsniveaus waardoor er ingelogd kan worden met een ID-middel dat past bij de online dienst. Het moet er ook voor zorgen dat er niet meet zo een grote ‘digitale sleutelbos’ is.

8.      
Nieuwe concepten in de binnenstad bevorderen

Doordat de klant vraagt naar vernieuwing, ontstaan er vooral in de binnensteden mengvormen van cultuur, dienstverlening, horeca en retial – kijk maar naar Hutspot. Vermenging moet toegestaan worden om zo diversiteit en innovatie te bevorderen. Het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen hierover adviezen gaan geven.

9.      
Pilot verlichte regels winkelgebieden

In twaalf gemeentes wordt de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ gestart. Hier moet samenwerking bevordert worden door belemmerende regels te kunnen schrappen, veranderen of opschorten. Verwacht wordt dat er lokaal een nieuwe set regels komt die van deze tijd zijn. Landelijk moet het meer kennis geven over de moderne regelgeving voor winkelgebieden en moet er meer experimenteerruimte komen voor de landelijke wet- en regelgeving.

10.  
Financiering voor het MKB

Goede informatie over financiering en investeringen moeten beschikbaar komen. Verder investeert het Pensioenfonds Detailhandel €40 miljoen in het MKB Impulsfonds. Hierdoor kunnen er in het MKB leningen worden gegeven van €250.000 tot €1.000.000.

Overige afspraken

Efficiënte logistiek: optimalisatie op regionaal niveau, lettend op het milieu
– Investeren in mensen: afspraken tussen werkgevers en werknemers
– Mensen meenemen: personeel voldoende opleiden zodat het kan voldoen aan de nieuwe eisen
– Bevorderen van omnichannel vaardigheden: retailers opleiden zodat ze omnichannel kunnen ondernemen
– Europese kansen voor de retail pakken: ministerie van Economische Zaken en detailhandel zet zich in voor betere Europese regelgeving
– Bevorderen export door informatie en inspiratie: informatie over export verbeteren op bestaande platforms
– Nederland als aantrekkelijke internationale winkelbestemming: nauwere samenwerking
– Regeldruk verminderen in de retail: ondernemers en overheid maken actieplan om knelpunten op te lossen
– Gezamenlijke kennis als voorwaarde voor besluitvorming: partijen van de Retailagende brengen hun kennis op gratis kennisplatformen
– Private en publieke partijen bundelen krachten voor implementatie

De volledige Retailagenda is terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.