TOP

Miljoenennota: Modint en Detailhandel Nederland reageren

Ondernemersorganisatie Modint reageert tevreden met de stimulans voor innovatie en duurzaamheid die het kabinet vandaag 20 september in de Miljoenennota presenteert. Detailhandel Nederland maakt zich zorgen over de forse stijging van de loonkosten.

Modint is te spreken over de stimulans vanuit de overheid voor innovatie en duurzaamheid, die volgens de ondernemersorganisatie impulsen geeft aan de textiel- en tapijtindustrie. De organisatie juicht het toe dat de verpakkingenbelasting en de heffing voor de Kamers van Koophandel vanaf 2013 verdwijnt. Ook tevreden is de organisatie met het gelijk blijven van de lasten voor het bedrijfsleven en de verdere stappen in vereenvoudiging van de belastingheffing. En met de recente bedrijfslevenbrief van minister Verhagen ‘Nederland naar de Top’, waarin maatregelen worden aangekondigd ter versterking van de creatieve sector waaronder mode en textiel.

Koopkracht
Maar er zijn ook flink wat opmerkingen vanuit Modint. Zo maakt de organisatie zich zorgen over het effect van de aangekondigde bezuinigingen op de koopkracht van de consument. Nu al merkt de sector dat consumenten minder besteden bij een dalend consumentenvertrouwen. Consumenten zijn de aanjager van onze economie, maar Modint voorziet dat die ruimte er met de vandaag gepresenteerde plannen niet zal zijn.

Detailhandel Nederland ziet de forse stijging van de loonkosten, zoals die zich met de miljoenennota en door de looneis van de vakbonden aandient voor 2012, met leden ogen aan. In een persbericht: ‘De omzet in de detailhandel is de economische situatie van 2008 nauwelijks te boven en nu worden winkeliers weer geconfronteerd met talrijke lastenverzwaringen. Werkgeverspremies voor bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en kinderopvang zullen in 2012 oplopen. Ook de kleinebanenregeling, die voor de detailhandel een lastenverlichting betekende, loopt eind 2011 af. Daar komt nu de FNV met een looneis van 2,5% bovenop. Als donderslag bij heldere hemel komt daar ook nog een extra nominale vergoeding van € 300 ter compensatie van het verlies aan koopkracht bij. Voor de detailhandel met meer dan 600.000 medewerkers betekenen alleen deze eisen al een loonkostenstijging van meer dan € 300 miljoen per jaar.’ Detailhandel Nederland acht deze kostenstijgingen voor de sector onverantwoord en vreest dat deze zullen leiden tot een fors verlies aan arbeidsplaatsen. Detailhandel Nederland doet een beroep op het kabinet om uiterst terughoudend te zijn met lastenverzwaringen.

Adviezen aan de achterban
Detailhandel Nederland vraagt de vakbonden om, zeker in de huidige economische situatie in de detailhandel, hun looneisen zoveel mogelijk te matigen en daarmee te kiezen voor behoud van werkgelegenheid. Aanvullende eisen, zoals het afschaffen van de jeugdlonen, bedreigen de werkgelegenheid alleen nog maar meer en zijn daarom ongewenst. Detailhandel Nederland is van mening dat de winkeliers voldoende ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Daardoor dragen de detailhandelsbedrijven niet alleen bij aan een betere economische ontwikkeling, maar leveren ze een structurele bijdrage aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Modint adviseert de bij haar aangesloten ondernemingen het vizier vooral op buitenlandse afzetmarkten te richten, met name die landen waar nog sprake is van economische groei. Verder is de organisatie blij met de steun van het Kabinet voor het voortbestaan van de euro, wat ook voor de export van mode, tapijt en textiel van wezenlijk belang is. In dat verband is Modint  het niet eens met het snijden in exportsubsidies, zeker niet zolang andere EU-landen doorgaan met het verstrekken hiervan.