TOP

Impact Miljoenennota op de modebranche

Wat betekenen de aankondigingen van het kabinet in de Miljoenennota nou eigenlijk voor de ondernemers? CBW-MITEX somde de punten op die het meeste impact zullen hebben op de modebranche.

Dit zijn de meest relevante punten voor de ondernemers:
– ‘Kleine banen’ van jongeren tot 23 jaar worden per 2010 vrijgesteld van premieheffing voor de werknemersverzekeringen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vervalt dan. Per 2011 gaat ook de loonheffing naar nul. Dit betekent een behoorlijke lastenverlichting voor ondernemers. Wat een kleine baan precies is, is nog niet duidelijk. Of er gaat een urencriterium gelden of een looncriterium.

– Minder bedrijven krijgen te maken met verpakkingenbelasting. De drempel voor deze belasting stijgt van 15.000 naar 50.000 kg. Bedrijven die minder dan 50.000 kg aan verpakkingen op de markt brengen zijn dus voortaan vrijgesteld van deze belasting. De tarieven gaan wel omhoog naar 8,4 procent.
*Het schilderen en stucadoren van bestaande woningen valt straks onder het lage BTW-tarief van 6 procent. De grens dat een huis ouder dan vijftien jaar moest zijn, komt daarmee te vervallen. CBW-MITEX lobbiet bij het kabinet voor het plaatsen van alle arbeidsintensieve woondiensten onder het lage BTW-tarief.

De loonstrook wordt vereenvoudigd. Voor werkgevers betekent dit 380 miljoen euro minder aan administratieve lasten, voor werknemers een kortere en duidelijkere loonstrook. Aan de ene kant is CBW-MITEX tevreden met deze lastenverlichting. Aan de andere kant kijkt CBW-MITEX samen met haar partners nog wel kritisch van het effect van deze vereenvoudiging. Het mag namelijk geen lastenverzwaring op een ander punt veroorzaken.

Het aantal overvallen op winkels en horecazaken moet met 500 dalen ten opzichte van 2008. Het aantal diefstallen in de detailhandel moet in 2010 met 600.000 zijn afgenomen tot 1,1 miljoen. CBW-MITEX voert nu al overleg met politie naar specifieke mogelijkheden om aantal overvallen in onze (mode)branche te voorkomen.

Er komt een waarschuwingsregister voor het midden- en kleinbedrijf om interne fraude te bestrijden. CBW-MITEX gaat hiervoor een pilot draaien.

Het kabinet wil het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in 2011 vereenvoudigen. CBW-MITEX is in principe voorstander van vereenvoudiging, maar dit kabinetsplan dreigt  de lastendruk voor ondernemers enorm te vergroten. De personeelskorting komt op de helling te staan waar vooral modeondernemers de dupe van worden. Daarom gaat CBW-MITEX hier een actieve lobby op voeren.

Bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf naar kinderen wordt vrijgesteld voor 90 procent.

– De zorgpremie voor werkgevers stijgt van 6,9 naar 7,05 procent. De WW-premie gaat omhoog met 0,3 à 0,4 procent.

Crisismaatregelen
Om de economie te stimuleren en ondernemers door de recessie te loodsen neemt het kabinet diverse crisismaatregelen:

– Voor de deeltijd-WW trekt het kabinet in de periode 2009-2011 ongeveer 1 miljard euro uit.
Op zich is CBW-MITEX tevreden met zo’n maatregel om gezonde bedrijven door de recessie te loodsen. Alleen werkt de maatregel niet voor het mkb. Daar moet verandering in komen. Volgende week is dat punt van gesprek tijdens een werkbezoek van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan leden van CBW-MITEX.

Werkgevers krijgen vijf jaar tijd in plaats van drie jaar om de WW-fondsen aan te vullen. Dit is om te voorkomen dat ze nu veel meer premie moeten betalen door de stijgende werkloosheid. Het gaat om de sector WW-fondsen waaruit het eerste half jaar dat iemand werkloos is de uitkering betaald wordt. CBW-MITEX valt onder het sectorfonds detailhandel. De verwachting is dat in deze sector niet de meeste werklozen zullen vallen waardoor de sectorpremie niet zoveel zal stijgen. Ook maakt detailhandel weinig gebruik van deeltijd WW.

Het borgstellingskrediet voor kleine bedrijven blijft verruimd. Het beschikbare budget is 765 miljoen euro. Door deze maatregel kunnen financieel gezonde mkb-bedrijven met toekomstperspectief bij de bank meer lenen dan zij op basis van hun onderpand zouden krijgen. De bank kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstellingsregeling MKB-bedrijven (BBMKB).

– Beginnende ondernemers kunnen in 2010 een microkrediet krijgen van maximaal 35.000 euro. Ook kunnen zij coaching krijgen.

– Door de kredietcrisis zal de woningproductie in 2010 en 2011 waarschijnlijk teruglopen naar 67.000. Daarom is er een pakket aan stimuleringsmaatregelen voor de jaren 2009 en 2010. Onderdeel is het al lopende stimuleringsbudget bouw (395 miljoen euro). Hieronder valt een garantieregeling voor woningbouwprojecten. Doel van deze regeling is zorgen dat woningbouwprojecten niet stil komen te liggen of eerder van start kunnen gaan.

Fiscale maatregelen
Naast bovenstaande crisismaatregelen komt het kabinet ook met fiscale maatregelen. Doel is de liquiditeit van ondernemingen op peil houden. De maatregelen hebben een positief effect op de liquiditeit voor 2010 en 2011 van ruim 2,5 miljard euro. CBW-MITEX is dus tevreden. Zij heeft voortdurend gevraagd om liquiditeitsverruimende maatregelen om ondernemers juist nu meer lucht te geven.

De carry back regeling voor VPB-ondernemers (BV’s en NV’s) wordt tijdelijk verruimd voor 2009 en 2010. Dit betekent dat ondernemers verliezen over 2009 kunnen verrekenen met de winstbelasting over de jaren 2008, 2007 en 2006. Verliezen over 2010 kunnen zij verrekenen met winstbelasting over 2009, 2008 en 2007. De carry forward neemt wel af van 9 naar 7 jaar. IB-ondernemers (zoals eenmanszaken en v.o.f.’s) kenden al een carry back van 3 jaar.

– De regeling voor willekeurige afschrijving wordt verlengd met één jaar. Dit betekent dat investeringen gedaan in 2010 in twee jaar kunnen worden afgeschreven: 50 procent in 2010 en 50 procent in 2011.

– De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd van 10,5 naar 12 procent. Het urencriterium vervalt.

– De zelfstandigenaftrek wordt verruimd.